Leertronic BV sinds 2000 tot uw dienst

 

Betalingsmogelijkheden

Met iDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw online aankopen afrekenen. iDEAL is het systeem dat u direct koppelt aan uw internetbankierprogramma van uw eigen bank. Om gebruik te maken van iDEAL hoeft u zich niet te registreren, bestanden te downloaden of een account aan te maken. De enige voorwaarde is dat u via internet bankiert bij een van onderstaande banken

Betalen met Ideal heeft bovendien als voordeel dat u geen fouten kunt maken bij het invullen van het bedrag of rekeningnummer. Daarmee wordt uitgesloten dat u teveel of te weinig betaalt of naar een verkeerd rekeningnummer.VOORUITBETALING

U kunt het bedrag van de bestelling ook eerst overmaken op ons bankrekeningnummer.
Zodra het bedrag is bijgeschreven zullen wij de producten versturen.
Ons bankrekeningnummer is: NL16INGB0005999958
U dient het bedrag dan over te maken t.n.v. Leertronic BV in Barendrecht.( altijd bestelnummer vermelden)

Om vanuit het buitenland over te maken: IBAN en BIC gegevens: IBAN: NL16INGB0005999958 BIC: INGBNL2AMister Cash


Mister Cash is een betaalwijze uit België vergelijkbaar met het Nederlandse ideal

Bij welke banken kun je Mister Cash gebruiken?
Levertijd & Levering


Alle artikelen leveren wij uit voorraad, bestellen voor 16.00 uur = dezelfde dag verzenden

Verzenden doen wij met post.nl, normaal levert deze uw bestelling binnen 24 uur af. (Ook in Belgié.)Wij verzenden de bestellingen binnen Nederland GRATIS, de verzendkosten zijn voor onze rekening.

Verzenden naar België kost 10 euro, OTHER EU COUNTRIES 35 euro100%Tevredenheidsgarantie


Al onze consument kopers geven wij een 100% tevredenheidsgarantie, niet goed? Geld terug of omruilen?

Het retourneren mag zonder opgaaf van reden, het enige wat wij vragen is om voor het retourneren contact op te nemen met onze klantenservice via telefoon of e-mail. U ontvangt dan een retournummer.

Retourneren alleen binnen 14 dagen na aankoop.

( De verzendkosten zijn voor rekening consument)

Een consument koper is iemand die per definitie niet handelt vanuit beroep of bedrijf. Iemand die een bestelling plaatst uit naam van een bedrijf, kan zich dus niet beroepen op het consumentenrecht. (Je kunt alleen aanspraak maken op de 100% tevredenheidsgarantie als je het product ongebruikt, onbeschadigd en in de oorspronkelijke verpakking kunt teruggeven of -sturen. Je mag het product wel uit de verpakking halen om het te bekijken.) (Bron website Consumentenbond)

Garantie producten

Tot 5 jaar garantie op onze producten.
( Minimaal 2 jaar garantie op alle producten)


Bedrijven

Bedrijven ontvangen een BTW factuur op de bedrijfsnaam, deze ontvangt u per e-mail nadat de betaling door ons ontvangen is.Levering ICP / BTW 0%

Levering ICP, btw 0%, is mogelijk voor buitenlandse ondernemingen binnen de eu, met een geldig btw nummer.
Op het bestelformulier vinkt u hier het blokje aan voor de tekst;Ik kom in aanmerking voor belastingvrijstelling en vul het btw nummer in.
Wij leveren af op het adres wat bij het btw nummer hoort.
Bij het bestellen via de webshop zal zonder btw nummer de btw in rekening gebracht worden en als normale order verwerkt worden, dit kan later niet als exportorder gewijzigd worden.Status Bestelling

Op het bestelformulier kunt u de status van u bestelling volgen door op Status van uw order te klikken. Deze status geeft aan of de betaling ontvangen is en of de bestelling verzonden is.Inschrijfgegevens Kamer van Koophandel
KvK nummer 24310265

Postadres voor ALLE post
Leertronic BV
Postbus 85
3350AB Papendrecht

( Voor retouren adviseren wij aangetekende verzending)
 

1) Voorwaarden m.b.t. deze Website & Levering van onze producten.

Voorwaarden bij het gebruik en disclaimer.

Deze site wordt u ter beschikking gesteld door Leertronic BV.

Op deze site wordt u als internetgebruiker informatie aangeboden over de activiteiten en producten en diensten van Leertronic BV. Ook wordt u de mogelijkheid geboden deze producten en diensten online te bestellen en hierover informatie op te vragen.

Alle rechten voor het gebruik van deze site worden door Leertronic BV voorbehouden. Deze website mag zonder voorafgaande toestemming van de verantwoordelijke medewerker van Leertronic BV niet worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt. Bij twijfel kunt u zich per e-mail wenden tot info@omvormer-omvormers.nl

Gebruiksbeperkingen in verband met intellectuele eigendomsrechten.

Deze site bevat zeer veel elementen waarop intellectuele eigendomsrechten van Leertronic BV en van derden rusten. Te denken is aan tekeningen, foto's, teksten en de grafische vormgeving van internetpagina's. Mede om haar belangen en die van derden hierbij te beschermen gelden de volgende gebruiksbeperkingen bij het gebruik van deze site.

Het is niet toegestaan onderdelen van www.omvormer-omvormers.nl elektronisch of anderszins te kopiëren, behalve voor zover noodzakelijk om deze site op een efficiënte manier via het internet te raadplegen en gebruik te maken van de daarop aangeboden diensten.

Het is in principe toegestaan hyperlinks aan te brengen naar www.omvormer-omvormers.nl , mits naar de homepage wordt gelinkt. Leertronic BV behoudt zich derhalve uitdrukkelijk het recht voor zich te verzetten tegen zogenaamde 'deeplinks' direct naar bepaalde onderdelen van deze site.

Het is niet toegestaan een hyperlink naar www.omvormer-omvormers.nl zo in te richten dat een internetgebruiker deze site in een frame te zien krijgt van een andere internetpagina.

Het is niet toegestaan van deze site gebruik te maken op een manier die andere internetgebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goed functioneren van deze site, de daarop gepresenteerde informatie of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten.

Indien u over het internet surft stelt u, wellicht zonder dat u zich daarvan bewust bent, beheerders van internetpagina's in staat bepaalde gegevens over u te verzamelen. Voorbeelden hiervan zijn het "IP-nummer" van uw PC, besturingssysteem, internet browser die u gebruikt en de laatste internetpagina die u bezocht. Met deze informatie kan de kwaliteit en toegankelijkheid van internetpagina's worden verbeterd. Voor zover Leertronic BV dergelijke gegevens gebruikt, worden deze anoniem verwerkt.

Cookie Policy

Sommige van onze websites sturen een cookie, een klein tekstbestand, naar uw computer. Hierdoor kunnen we uw computer herkennen wanneer u ons opnieuw bezoekt, zonder dat we u lastig hoeven te vallen met een nieuw verzoek om u aan te melden. Daarnaast helpen cookies ons de producten die u koopt te onthouden wanneer u een “online-winkelwagentje” gebruikt.

Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u in het hulpbestand van uw internetbrowser kijken hoe u alle cookies kunt blokkeren of hoe u ervoor kunt zorgen dat u een waarschuwing krijgt voordat er een cookie wordt opgeslagen.

2) Algemene Voorwaarden Leertronic BV

1. Toepasselijkheid

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Leertronic BV handelend onder de handelsnaam www.omvormer-omvormers.nl.

1.2. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

1.3. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4. Algemene Voorwaarden die de koper hanteert zijn niet van toepassing tenzij schriftelijk met Leertronic BV overeengekomen.

1.5. Onder "Koper" wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, die met Leertronic BV een koopovereenkomst is aangegaan.

1.6. De internetsites van Leertronic BV richten zich uitsluitend op de Nederlandse en Belgische markt.

1.7. Leertronic BV behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en/of aan te vullen.

1.8. Door het gebruik van de internetsites van Leertronic BV en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

1.9. Leertronic BV is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1. Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. Leertronic BV is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. Het doen van een aanbod leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

2.2. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

2.3. Uitsluitend een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

2.4. Een aanbod zoals genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:

2.4.1. De potentiële Koper heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite of per e-mail of per fax en de desbetreffende data ("bestelformulier") aan Leertronic BV via elektronische weg verzonden. Deze zijn door Leertronic BV ontvangen.

2.4.2. De potentiële Koper heeft tijdens zijn bezoek aan het kantoor van Leertronic BV uitdrukkelijk te kennen gegeven een bepaald produkt en/of een bepaalde dienst te willen kopen dan wel te ontvangen;

2.4.3. De potentiële Koper heeft uitdrukkelijk telefonisch te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen;

2.4.4. Een offerte is door de Koper getekend en door Leertronic BV ontvangen ingeval door Leertronic BV een op naam gestelde offerte is uitgebracht.

2.5. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan en per e-mail en / of per fax is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres / faxnummer. Deze overeenkomst kan door Leertronic BV herroepen worden in geval de Koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden hieraan niet heeft voldaan. In dat geval zal Leertronic BV de Koper dit binnen tien (10) dagen na de ontvangt van de bestelling mededelen.

2.6. Koper en Leertronic BV komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Leertronic BV gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

2.7. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Leertronic BV garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3. Prijzen

3.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.

3.2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

3.3. De Koper is de prijs verschuldigd die Leertronic BV in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Leertronic BV worden gecorrigeerd.

3.4. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper medegedeeld.

3.5. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de Koper de bestelling annuleren dan wel de overkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Leertronic BV

4. Betaling

4.1. Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manier worden betaald:

4.1.1. Momenteel alleen vooruitbetaling per bank, Ideal, Bancontact en Mister Cach

Bij Leertronic BV biedt u verschillende betalingsmogelijkheden via het nieuwe Ideal betaalsysteem.

4.2. Bij niet of niet tijdige betaling door Koper is de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd van 1,44% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.

4.3. Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Leertronic BV als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen heeft moeten maken.

4.4. In geval van niet tijdige betaling is Leertronic BV bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

5. Levering en leveringstijd

5.1. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Leertronic BV ernaar om bestellingen die op een werkdag voor 16.00 uur zijn geplaatst dezelfde werkdag te verzenden. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van vooruitbetalingen waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 7 dagen is na ontvangst van de betaling. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Leertronic BV kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

5.2. Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Leertronic BV streeft ernaar vertragingen binnen één werkdag telefonisch of per e-mail aan de Koper te melden.

5.3. Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Bij betaling met behulp van een creditcard dient Leertronic BV de eisen in acht te nemen zoals die door dergelijke kaartuitgevers aan de plaats van levering worden gesteld. Een en ander zal tijdig kenbaar worden gemaakt aan de Koper.

5.4. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft over op de Koper.

5.5. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

6. Ruilen en herroepingrecht

6.1. De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Elektronica of vergelijkbare producten kunnen uitsluitend worden geruild binnen 3 dagen en in de oorspronkelijke verpakking, waarvan de verzegeling (seal) niet is verbroken. Ruilen is uitsluitend mogelijk onder overlegging van de originele factuur of bestelformulier.

7. Tevredenheidsgarantie

7.1. De consument Koper kan binnen veertien (14) werkdagen na bestelling van het product zonder opgaaf van redenen zijn herroepingrecht uitoefenen. Van dit herroepingrecht zijn uitgezonderd elektronica of andere vergelijkbare producten waarvan de verzegeling (seal) verbroken is. Alleen wanneer het product en de verpakking in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren kan er na overleg met Leertronic BV aanspraak gemaakt worden op de tevredenheidsgarantie. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending. Een consument koper is iemand die per definitie niet handelt vanuit beroep of bedrijf. Iemand die een bestelling plaatst uit naam van een bedrijf, kan zich dus niet beroepen op het consumentenrecht. ( maximaal 1 retour per klant per jaar )

7.2. Leertronic BV is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat. ( Voor retouren adviseren wij aangetekende verzending)

7.3. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de consument Koper. ( Voor retouren adviseren wij aangetekende verzending)

7.4. Indien de consument Koper van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Leertronic BV binnen 10 dagen zorg voor terugbetaling van het door de consument-Koper aan Leertronic BV betaalde.
8. Eigendomsvoorbehoud

8.1. Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met Leertronic BV is verschuldigd volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

8.2. De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

9. Garantie en aansprakelijkheid

9.1. Voor door Leertronic BV geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Leertronic BV vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loketfunctie.

9.2. Leertronic BV is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. Leertronic BV neemt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

9.3. Indien Leertronic BV om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

9.4. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

9.4.1. indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Leertronic BV of de fabrikant zijn verricht;

9.4.2. indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;

9.4.3. indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;

9.4.4. indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid, nalatig onderhoud of overbelasting.

9.5. De Koper is gehouden Leertronic BV te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Leertronic BV zouden kunnen doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

9.6. Het is mogelijk dat Leertronic BV op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Leertronic BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

10. Overmacht

10.1. In geval van overmacht is Leertronic BV niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

10.2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

11. Intellectuele eigendom

11.1. De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite berusten bij Leertronic BV, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

11.2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

11.3. Het is de Koper verboden gebruik te maken van of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Leertronic BV, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik van het product zelf.

12. Persoonsgegevens

12.1. Leertronic BV zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een Privacy Statement.

12.2. Leertronic BV neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

13.3. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Leertronic BV of overeenkomsten die met haar gesloten zijn worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

14. Diversen.

14.1. Leertronic BV is gevestigd te Barendrecht en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nr. 24310265.

Het BTW-identificatienummer is NL809326267B01. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan Leertronic BV op het adres; Leertronic BV , Postbus 85, 3350 AB in Papendrecht of naar het e-mail adres zoals staat aangegeven op de internetsite.

14.2. De Leertronic BV helpdesk 078-8508976 is bereikbaar voor informatie op werkdagen.

14.3. Leertronic BV streeft ernaar om de door haar, op werkdagen, ontvangen e-mails binnen 24 uur te beantwoorden.

3) Specifieke voorwaarden m.b.t. service en garantie:

Garantie en aansprakelijkheid.

1. Op de hieronder geldende garantievoorwaarden gelden onverminderd onze algemene leveringsvoorwaarden, zoals uitdrukkelijk op onze site vermeld.

2. Voor door Leertronic BV geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Leertronic BV vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loketfunctie. Wanneer er sprake is van Fabrieksgarantie, dan kunt u contact opnemen met 078-8508976, waarna wij de leverancier inschakelen, die vervolgens onder zijn voorwaarden zal bepalen of het artikel gerepareerd wordt of vervangen wordt.

3. Daar waar er geen sprake is van een fabrieksgarantie gelden onderstaande Leertronic BV voorwaarden.

4. Leertronic BV biedt één jaar garantie,tenzij anders aangegeven op alle artikelen en garandeert dat elk geleverd artikel voldoet aan normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid. Leertronic BV herstelt gebreken die bij normaal - met de bestemming corresponderend - gebruik optreden kosteloos.

Leertronic BV stelt vast of de garantie van toepassing is en bepaalt de wijze van repareren en/of verzenden. Leertronic BV kent een reparatietermijn van gemiddeld 14 werkdagen,tenzij door onverwachten omstandigheden bv onderdelen tijdelijk niet leverbaar zijn.

5. Als u het te repareren of te vervangen artikel verzendt, moet het van een verpakking zijn voorzien waarbij transportschade niet mogelijk is.

Ook dient u het pakket verzekerd en gefrankeerd aan ons te zenden en wel naar het opgegeven adres:Postbus 65, 2990 AB Barendrecht. ( Voor retouren adviseren wij aangetekende verzending)

6. Als bij reparatie binnen de garantietermijn een onderdeel wordt vervangen, wordt het onderdeel dat is vervangen eigendom van Leertronic BV.

7. U krijgt op het gerepareerde onderdeel een extra garantie van drie maanden; de bestaande garantietermijn op de rest van het artikel loopt gewoon door.

8. Er kan bij Leertronic BV geen aanspraak op garantie worden gemaakt als het defect of de slijtage kennelijk het gevolg is van nalatig onderhoud, bedieningsfouten en/of onjuist gebruik, dan wel wanneer er sprake is van een normale slijtage. Schoonmaken en of regulier onderhoud vallen buiten de garantie. Evenmin kunt u aanspraak op garantie maken:

8.1. Als er veranderingen in of aan het artikel of apparaat zijn aangebracht door derden;

8.2. Als de datum op de afleveringsbon gewijzigd of onleesbaar is;

8.3. Bij gebreken die ontstaan zijn door niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik (zoals het niet te werk gaan volgens de bijbehorende gebruiksaanwijzing);

8.4. Beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid;

8.5. Bij van buiten komend onheil, (zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen et cetera);

8.6. Als u Leertronic BV niet tijdig plaats, gelegenheid of tijd geeft voor onderzoek en herstel van het gebrek;

8.7. Als u in gebreke blijft en niet aan uw verplichtingen voldoet.

9. KOSTEN:

9.1. Alle verzendkosten voor het retour sturen komen voor rekening van de koper. Leertronic BV stelt vast of de garantie van toepassing is en bepaalt de wijze van repareren en/of verzenden. ( Voor retouren adviseren wij aangetekende verzending)

10. VERVANGING:

10.1. Als Leertronic BV besluit tot vervanging en u een geheel nieuw artikel aanbiedt, dan wordt een gebruikelijk percentage als afschrijvingskosten/gebruikskosten in rekening gebracht.

11. PROCEDURE:

11.1. Als u van mening bent dat een door ons geleverd product, op basis van bovenstaande criteria, voor garantie in aanmerking komt, gelieve u ons op (078-8508976) te bellen. Onze medewerker verstrekt u een reparatienummer en een verzendinstructie.

11.2. Als het te repareren of te vervangen artikel door u wordt verzonden moet het van een deugdelijke verpakking zijn voorzien: het beste is natuurlijk de originele verpakking.

11.3. Als bij reparatie binnen de garantietermijn een onderdeel wordt vervangen, wordt het onderdeel dat is vervangen eigendom van Leertronic BV.

11.4. U krijgt op reparaties ook weer garantie, en wel drie maanden; de bestaande garantietermijn op het hele artikel loopt in die tussentijd gewoon door.

12. INDIRECTE KOSTEN

12.1. Indirecte kosten, veroorzaakt door het tijdelijk buiten bedrijf zijn van het defecte artikel, komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Gebruik van deze site betekent dat u onze Algemene Voorwaarden accepteert.

© Copyright Leertronic BV 2000-2020